Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2015

lenasc
lenasc
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?
lenasc
5403 2b5a
Reposted fromLoczke Loczke viadancingwithaghost dancingwithaghost
9480 2b9e 500
1725 fdce
lenasc
8928 19b5 500
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viagoby goby
lenasc
Najgorzej jest umrzeć pierwszy raz. Później jest już z górki.
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viagoby goby
lenasc
5792 d8c3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viagoby goby
lenasc
Reposted frombluuu bluuu viagoby goby
lenasc
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa.
— Anthony de Mello
lenasc
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja
— Jacek Walkiewicz
lenasc
lenasc
to tylko 1/4 - udało nam się nabrać tego spokoju?
Reposted fromroxanne roxanne
lenasc
 lubię urodę, ale położoną na inteligencję. 
— Kownicki
Reposted fromkropka kropka viaroxanne roxanne
9117 ab95 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaroxanne roxanne
lenasc
lenasc
4684 fa33 500
Reposted fromewkie ewkie viaroxanne roxanne
lenasc
8456 c0ab 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaroxanne roxanne

February 19 2015

lenasc
Reposted fromzatora zatora viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl